September 2022 Sint Christoffel parochie

September 2022 Sint Christoffel parochie

‍‍

Nieuwsbrief  September 2022

Beste Parochiaan,

 

De wereld om ons heen is bijzonder onrustig.

Laten we proberen om voor elkaar te zorgen en om elkaar te geven.  

Komende periode proberen we om in ieder geval binnen onze parochie er voor elkaar te zijn. Dat doen we met een kledingactie, met een braderie en koffiedrinken na een viering. Het zijn kleine dingen, maar laten vooral dicht bij ons beginnen met een betere wereld.

We wensen u veel leesplezier.


Redactieraad Nieuwsbrief.

 

Pastoraal woord

Ook al betreft het niet onze Christoffelparochie, het is toch wel goed dat we iets schrijven over een jubileum in de St. Annaparochie, de parochie waar we zo nauw mee samenwerken.


750 jaar Steenbergen.

 

In het kader van dit jubileum worden er allerlei evenementen in de gemeente Steenbergen georganiseerd.
Vanuit de St. Annaparochie is er een werkgroep “750 jaar kerk zijn” gevormd die een mooi programma heeft samengesteld voor met name zondag 18 september. De dag begint om 10.00 u met een eucharistieviering in de St. Gummaruskerk waarbij parochianen van de vier parochiekernen betrokken zijn. Hoofdcelebrant is vicaris Verbeek. Oud-pastoor Hans van Geel, de pastoor van Lier, pater Bertus en ons team gaan mee voor. Om 14.00 uur is er een processie door het centrum van Steenbergen waarin symbolen van de 7 (oud)parochiekernen meegedragen worden. Ook verschillende maatschappelijke en culturele organisaties lopen mee.

 

De parochianen van de St Christoffelparochie zijn zeker ook uitgenodigd om deel te nemen aan de viering of om de processie te bekijken.

 

De kerk bestaat in Steenbergen en in onze streek al veel langer dan 750 jaar. De H. Servatius was al in de vierde eeuw de eerste bisschop die in het zuidelijke deel van de Nederlanden het geloof gebracht heeft. De H. Willibrord en zijn gezellen kwamen in de zevende eeuw vanuit Engeland naar hier en hebben in een belangrijk deel van het huidige Nederland ook als missionarissen gewerkt. Op het fundament dat deze mensen gebracht hebben mogen wij nu als kerk, ook in Steenbergen e.o., nog steeds verder bouwen. Deze missionarissen hebben niet alleen het geloof gebracht maar ook bijgedragen aan de ontwikkeling van ons land. Ze hebben land ontgonnen en bebouwd, scholen gesticht en ziekenhuizen. Deze missionarissen waren ervan overtuigd dat ze een boodschap hadden die voor de hele mens heel belangrijk is, voor ziel en lichaam. Het is de boodschap van Christus, de Zoon van God van eeuwigheid af, die mens geworden is. Het is een boodschap die, als die boodschap gehoord en beleefd wordt, de mens geluk op aarde kan geven en de weg kan openen naar eeuwig geluk.


We leven nu in een heel andere tijd dan die van de eerste missionarissen en dan die van 750 jaar geleden. Maar als kerk hebben we nog steeds de overtuiging dat we een boodschap mogen uitdragen die belangrijk is. We zoeken naar wegen om mensen te bereiken. Een werkgroep missionaire kerk is daar in onze parochies o.a. mee bezig. Elk jaar staan we in de wereldmissiemaand oktober extra stil bij onze missie. Moge het vieren van het jubileum voor ons als kerken een dankbaar herdenken zijn van het vele goede dat in en buiten de kerk in Steenbergen e.o. met de hulp ook van God tot stand is gebracht in de laatste 750 jaar. Moge het jubileum tevens een aansporing zijn om zelf nog meer naar ons geloof te leven en het uit te dragen naar mensen om ons heen.

pastoor Hans de Kort


Mededelingen van parochiebestuur.

Het bisdom Breda heeft medegedeeld dat voorlopig niet kan worden voorzien in de vacature, die is ontstaan door het vertrek van pastor Sebastian.

Helaas is ondanks verwoede pogingen nog niemand bereid gevonden om zitting te nemen in het parochiebestuur als opvolger van Jacques Schul, wiens termijn van 2 x 4 jaar is verstreken.
Bij deze een oproep aan alle parochianen om te kijken of iemand bereid is om in deze vacature te voorzien.

Jacques Schul is bereid om totdat een nieuwe opvolger voor hem gevonden is het parochiebestuur indien nodig nog enigszins te ondersteunen.
Inmiddels is bij besluit van de bisschop van Breda van 15 juni 2022 benoemd tot vice-voorzitter van het parochiebestuur de heer Paul Jas, Boshoeveweg 1 te 4698 PK Oud-Vossemeer, T: 06-51440493, , tot het reeds vastgestelde einde van zijn lopende bestuurstermijn op 1 juni 2023.


Koffie drinken na de viering

koffie tijd
Vanaf zondag 4 september zal er elke eerste zondag van de maand na de viering van 9.30 uur koffie en thee geschonken worden in de Quirinuskerk.


Iedereen is van harte welkom, noteer het op je kalender.
Met vriendelijke groet,

de koffie /thee verzorgers.


11 september Open monument Antonius van Paduakerk Lepelstraat

kerk LepelstraatVanwege openmonumentendagen op 10 en 11 september,
Staan onze kerkdeuren op zondag 11 september wagenwijd open.
Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom om het kerkgebouw te bezichtigen.


boekenmarktOok zal er een boekenmarkt zijn en kunt u een tentoonstelling van oude kazuifels bewonderen.
Dit alles onder het genot van een lekker kopje koffie of thee.

 

 

Verder is er gelegenheid om het boek “eer en glorie “aan te schaffen.
Dit boek is geschreven door piet van de watering en hierin staat de huidige kerk, voormalige basiliek die de schuurkerken verving centraal.
De originele ontwerptekeningen van de architect Cees van Genk zijn na 150 jaar ook in dit boek gepubliceerd.

Wees welkom!
Wij zien u graag op zondag 11 september in onze kerk.
Een kerk met een rijke historie.


Aanmelden Eerste Heilige Communie

Binnenkort gaan we weer starten met de voorbereiding voor de eerste heilige Communie. Dit jaar zal de voorbereiding van de kinderen van de St. Christoffel- en de St. Annaparochie samen worden gedaan.

Wilt u uw kind de eerste heilige Communie laten doen of twijfelt u nog, kom dan naar onze informatieavond op dinsdag 20 september om 19.30 uur. Dan wordt voor ouders en/of verzorgers van alle communicanten een informatieavond gehouden in de Vredeskerk, Magnoliastraat 27 in Steenbergen.


U bent van harte welkom.


Als uw zoon of dochter in groep vier of hoger zit dan kunt u uw kind vóór 15 september aanmelden via de website van de parochies: www.sint-christoffel.nl , waar u onder het kopje ‘communie’ alle informatie vindt of www.sintannaparochie.com U kunt de gegevens van het inschrijfformulier ook mailen naar

Werkgroep familiecatechese St. Christoffel- en St. Annaparochie en Pastor Lenie Robijn.

 

communie


Grote rommelmarkt in de St. Quirinuskerk op zaterdag 17 september

Anders dan gebruikelijk maakt de rommelmarkt dit jaar deel uit van de jaarlijkse Halsterse Braderie die dat weekend, na een pauze van twee jaar, zal worden gehouden. De Dorpsstraat en belendende pleinen zullen dan als voorheen weer het vertrouwde beeld geven. Verkoopstalletjes, optredens, attracties en niet te vergeten de nodige versnaperingen.
De rommelmarkt in de kerk is een initiatief van het bestuur van de Stichting Behoud Quirinuskerk en wordt gedragen door een groot aantal betrokken vrijwilligers.rommelmarkt

De rommelmarkt conformeert zich aan de regels van de Braderie met dat verschil dat de rommelmarkt alleen op zaterdag bezocht kan worden.
Dus stel uw bezoek aan het Halsters evenement niet uit tot zondag, maar kom zaterdag heerlijk snuffelen tussen allerlei spulletjes uit grootmoederstijd, of zelfs daarvoor, maar ook nuttige, praktische ‘moderne’ voorwerpen kunnen voor een habbekrats of wat meer worden aangeschaft.
De rommelmarkt heeft vooral als doel om de bezoeker een fijne, gezellige dag of middag te bezorgen, maar ook -en dat spreekt voor zich- gelden te verzamelen om de zorg te verlichten om de kerk, inmiddels een monumentaal gebouw in stand te houden en op gepaste wijze te laten functioneren. Het kerkgebouw met de oprijzende torens is een baken met meerdere betekenissen en wijst dit keer de weg naar de plek waar het straks allemaal te doen is.
U bent genodigd, u bent van harte welkom.


‘Walk of peace’ tijdens vredesweek in Breda

Walk of peaceIn de stad Breda wordt op zaterdag 17 september een Walk of Peace gehouden. Een wandeling van vijf kilometer waarin vrede wordt uitge-dragen. De Walk of Peace vindt plaats aan het begin van de landelijke Vredesweek en wordt door tal van maatschappelijke en kerkelijke organisa-ties georganiseerd. Tijdens de route worden er toespraken gehouden, zijn er momenten van stilte, muziek, maaltijd en gebed. Start om 12.00 uur op het Groenendijkplein bij de Vredesduif.
De landelijke Vredesweek - die plaatsvindt van 17 t/m 24 september - is een initiatief van Pax, de grootste vredesorganisatie van Nederland en trekt jaarlijks duizenden mensen aan die willen laten zien dat het ook anders kan. De Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede en laat ervaren én zien dat we als mensen, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen en hoe ontmoeting en verbinding het begin kan zijn voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Tijdens de wandeling van dit jaar denken en spreken we over de ontwikkelingen in de wereld, de onzekerheid die oorlog voor Oekraïne met zich meebrengt in Europa en de relatie met oplaaiende conflicten in overige landen van de wereld.

Route en sprekers


Lees meer

Aanmelden heilig vormsel

Binnenkort gaan we weer beginnen met de voorbereidingen voor het heilig Vormsel.

Confirmation
Wanneer kun je gevormd worden?
Ieder jaar ontvangen leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in de Sint Annaparochie en de Sint Christoffel Parochie het Vormsel. Beide parochies doen dit samen. Je kunt gevormd worden als je gedoopt bent en je 1e communie hebt gedaan. Ook als je nog niet gedoopt bent of 1e communie hebt gedaan, maar wel gevormd wilt worden dan is dat geen probleem. Dan kun je contact met ons opnemen en we kijken samen naar de mogelijkheden.

De startbijeenkomst voor de vormelingen is op zaterdag 24 september van 17.00 uur tot 20.00 uur in de Vredeskerk, Magnoliastraat 27 in Steenbergen.
De verdere bijeenkomsten zijn afwisselend in Halsteren en in Steenbergen.

De presentatieviering is op zondag 27 november om 9.30 uur in de H. Quirinuskerk in Halsteren.

De vormselviering is op vrijdag 27 januari 2023 om 19.00 uur in de St. Gummaruskerk in Steenbergen.

Inschrijven voor het Vormsel bij voorkeur via de website:
http://sintannaparochie.com
https://www.sint-christoffel.nl

maar kan ook nog op de startbijeenkomst.

Als u vragen hebt kunt u. Een mail sturen naar:

Werkgroep Vormsel en Pastor Lenie Robijn.


Sam's kledingactie najaar 2022

Op zaterdag 1 oktober a.s. kunt bij de kerken in Halsteren en Lepelstraat kleding en schoenen inleveren.
De vrijwilligers zijn in Halsteren van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.
In Lepelstraat kunt u uw zakken inleveren tot 14.00 uur.
Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Burundi (Centraal-Afrika).


Wat mag u allemaal inleveren?
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.


Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden en het komt de economie van het land ten goede.
Met uw donatie keren we het tij voor de toekomst van deze kinderen en kunnen we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya, ruim 45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden.

 

Sam’s Kledingactie
Al ruim 55 jaar zet Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood zich in om middels het inzamelen van kleding en schoenen gelden te generen voor o.a. de (nood)hulpprojecten van Cordaid. Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel.
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.

 

2019 Sams


Jongerenmeeting rondom wereld-jongerendagen-kruis

Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Eind 2003 was het Wereldjongerendagenkruis voor het laatst in Nederland.
Van 14 oktober tot 6 november a.s. zal het WJD-kruis een tour maken door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjonge-rendagen die begin augustus 2023 in Lissabon, Portugal plaatsvinden. De tocht nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

 

Het Nederlandse WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt vandaar uitgezonden naar Nederland door de internationale WJD-organisatie. De pelgrimstocht door Nederland verloopt in zes etappes. Op 14 oktober start de tournee in het aartsbisdom Utrecht en reist het kruis vervolgens naar het bisdom Groningen-Leeuwarden, het bisdom Haarlem-Amsterdam, bisdommen Rotterdam en Breda, het bisdom ’s-Hertogen-bosch, gevolgd door het bisdom Roermond. De etappes kunnen op ver-schillende manieren worden afgelegd: gedeelten wandelend, fietsend, eventueel per trein of boot, of met het bestelbusje van de projectgroep. Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom waar op 6 no-vember, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaatsvindt.
Op zaterdag 22 oktober is het WJD-kruis in het bisdom Breda: in Bergen op Zoom en Breda stad. Alle tieners en jongeren zijn van harte welkom om op beide of een van deze plaatsen het WJD-kruis te ontvangen en zo samen met anderen op te trekken in geloof.

 

● BERGEN OP ZOOM
Op zaterdag 22 oktober rond 10.00 uur 's morgens komt het kruis uit Hilversum aan in de Sint Gertrudiskerk, Grote markt 10 in Bergen op Zoom. Vanaf 9.30 uur ben je welkom. Tijdens deze ochtend is er een inhoudelijk programma met vorming, deelgroepjes en een mooie viering. Dan wordt het kruis 'uitgezwaaid' als het naar Breda vertrekt en wordt afgesloten met een gezellige lunch.

 

● BREDA
Rond 14.00 uur komt het WJD-kruis aan in de Parochie van de H. Fa-milie, aan de Ginnekenweg 331 in Breda. Na de ontvangst wordt het door de jongeren naar de kathedraal in het centrum van Breda gedragen. Vanaf 18.00 uur start een Youth Evening in de Michaelkerk aan de Hooghout 67. Deze avond is in het Nederlands en Engels. Samen wordt rondom het kruis de Eucharistie gevierd, er is een gezellig diner en afgesloten wordt met een avond van gebed en muziek.
Jongeren die ook van de partij willen zijn, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op sintfranciscuscentrum.nl Graag vermelden of je in Bergen op Zoom of in Breda aansluit.

 

WJD