Nieuwsbrief Sint Christoffelparochie Corona versoepeling

Bovenkant
Sint Christoffel parochie Logo Sint Christoffel
Beste parochiaan,

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief, direct na Pinksteren.
Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons hoop biedt, die ons inspireert.

Deze nieuwsbrief staat wederom in het teken van de Corona pandemie. Deze keer is er echter ook goed nieuws: de verlichting van de Corona maatregelen en wat dat betekent voor ons als gelovigen. Daarnaast een korte terugblik van de pastores op de afgelopen periode. De parochiekernen hebben van alles geprobeerd om het contact met de parochianen in stand te houden, door kerkopenstellingen, door bloemen rond te brengen, door de "klokken van hoop" te luiden vanuit onze kerken.
En we konden de vieringen van ons pastoresteam meevieren vanuit de Gummaruskerk in Steenbergen.

We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Een tijd, waarbij een sprankje hoop op een betere, gezondere toekomst zichtbaar is. Een aantal maatregelen wordt verlicht en daardoor kan de kerkdeur weer op een kiertje open gaan: geloven op anderhalve meter.

Laten we bidden dat de Heilige Geest ons ook bijstaat met veel wijsheid en kracht voor de komende periode. En laten we bidden om sterkte voor de mensen die nog steeds lijden onder deze ziekte.

Hopelijk tot ziens binnenkort in de kerk,

Redactieraad NieuwsbriefPastoraal woord

20161115 Rome SintPieter NederlandseDag RamonMangold 067 1140x5251Als parochies zijn we blij dat we na Pinksteren de deuren van de kerken weer meer open kunnen zetten voor vieringen.

De leerlingen die na de hemelvaart van Jezus een tijd bijeen waren in gebed in een bovenzaal gingen, gedreven door de Geest, met Pinksteren de wereld in om het geloof uit te dragen.

Wij maken in zekere zin de omgekeerde beweging nu.
We zijn blij dat we als mensen, levend in de wereld buiten de kerkgebouwen, weer bijeen kunnen komen in onze “bovenzalen” voor gebed en voor het vieren van de sacramenten.
Aan het einde van de vieringen worden we natuurlijk zoals altijd weer wel de wereld in gezonden om daar ons geloof in praktijk te brengen en uit te dragen.
De toegestane groepen kerkgangers zijn nog maar klein en het zal onwennig zijn om op veilige afstand van elkaar te moeten zitten en niet te kunnen zingen. We hopen toch dat een aantal parochianen de komende weekends al zich zullen aanmelden voor een plaats in de kerk.

U bent van harte welkom.

pastoor Hans de KortTerugblik en vooruitblik

Voor ieder van ons waren de afgelopen maanden bizar en in het begin onwerkelijk.

Voor sommigen was het helemaal een zware tijd doordat een dierbare van hen ziek werd door het coronavirus of zelfs kwam te overlijden. PinksterenOnlineViering
Anderen raakten hun baan kwijt of kwamen in financiele problemen.

Door de lockdown konden we ineens veel niet meer van wat vroeger zo gewoon was.
We konden niet meer onze ouders of anderen bezoeken in het verpleeg-of verzorgingstehuis, velen konden niet meer naar hun werk, naar de school. We konden niet naar een cafe, de bioscoop, en ook niet naar de kerk.
Vanaf 15 maart mochten er geen publieke weekendvieringen meer zijn in onze kerken.We moesten alle 1e Communievieringen en dopen schrappen evenals de Antoniusnoveen in Lepelstraat die jaarlijks zoveel mensen trekt.

Toch hebben we in onze parochie wel de vier kerken regelmatig, meestal op zondag, open gehad om mensen gelegenheid te geven daar te bidden of een kaars op te steken.

We hebben een aantal uitvaarten gehad in onze kerken. Helaas met name voor de familie die achterblijft maar met maximaal 30 personen aanwezig.
We hadden ook de mogelijkheid om Missen al vanaf 28 maart via de televisie of via de computer direct uit te zenden vanuit de St. Gummaruskerk.
Dat gaf toch een verbondenheid met elkaar als parochianen en met de parochianen van de St Anna.
Steeds waren bij die Missen mensen actief vanuit de verschillende kernen van onze beide parochies. In Halsteren zijn er bij een aantal oudere of zieke parochianen bloemen bezorgd. Vrijwilligers, o.a. betrokken bij de liturgie, de secretariaten, de communicatie en bij de PKC’s bleven met ijver hun taken uitvoeren.

Als pastoraal team hebben we maar beperkt huisbezoek kunnen doen, vaak alleen bij ernstig zieken om hen de laatste sacramenten te geven, of om een uitvaart voor te bereiden.
Wel hebben we veel meer dan vroeger parochianen gebeld of een email gestuurd.
We hebben bij de kerkberichten in verschillende regionale bladen een bezinnend woord geschreven. De meeste vergaderingen werden afgelast. Wel hebben we een paar keer via de computer op afstand een vergadering gehad van het parochiebestuur.

Hoe gaan we verder als parochies?
Nu vanaf 6 juni beginnen we weer met vieringen in het weekend en door de week voor maximaal 30 personen (vanaf 1 juli voor maximaal 100 personen). Helaas zonder koor-of volkszang en in het eerste weekend nog zonder Communie.
Pastoraat in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde weerstand wordt vanuit de richtlijnen van het bisdom ons nog steeds afgeraden, uitgezonderd in situaties van geestelijke nood.

We zullen wel weer vergaderingen kunnen houden met gepaste afstand van elkaar in de verschillende ruimtes van onze kerken.

Eerste Heilige Communievieringen met enkele eerste communicanten zouden in het najaar plaats mogen vinden mits we verder binnen alle normen van het protocol blijven. We kijken met de ouders of er behoefte aan is om in het najaar successievelijk op meerdere zondagen in de geloofsgemeenschap twee of drie communicanten uit te nodigen om hun eerste Heilige Communie te ontvangen.

Het is allemaal nog niet ten volle het kerkelijke leven zoals we dat graag zouden zien, maar geldt dat niet voor heel ons leven dat nog niet volledig opgepakt kan worden na 1 juni of 1 juli?

Veel parochianen hebben in de afgelopen tijd steun gezocht en gevonden bij God in hun persoonlijke gebed en in het kijken en luisteren naar kerkdiensten. De band met God blijven we nodig hebben, in goede en slechte tijden, naast de band met onze medemensen. Mogen we als parochie in de komende tijd de band met elkaar als parochianen weer wat meer aan kunnen halen om zo ons kerk-zijn te kunnen bleven en ons geloof te kunnen voeden in het ontvangen van de sacramenten.
We danken ieder die het parochieleven op wat voor manier dan ook ondersteund heeft in de afgelopen tijd. We wensen u allen Gods zegen toe.

Mede namens pastor Sebastian en pastoraal werkster Lenie,
pastor Hans de KortPinksterbrief van de bisschoppen

logo1
 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’
Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren.

 ‘Vervul het hart dat U verbeidt’

Brief van de Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020

Mogen wij u een vraag stellen?

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook wat ongemakkelijk, omdat het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden? En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders isom weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden zijn met God is toch anders dan in het kerkgebouw.

Terugblik

In de afgelopen maandenzijn veelmensen doorleedgetroffen:ziekte, dood, eenzaamheid,verlies van werkof onderbreking van de studie.
Vanaf eind februari waren er vanwege het uitbreken van het coronavirus beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringenen beperkt pastoraal bezoek.
We leefden op afstand van elkaar.

Ouderen, ziekenen stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden.
Het was een schok te moeten ervaren dat er geen publieke vieringen meer plaats kondenvinden.

Nog opmerkelijker was het dat dit drie maanden heeft geduurd.
Een novum in de geschiedenis.
De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van louteringgeweest. De vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd.
Langzaam komen er versoepelingen die, als alles goed gaat en er geen nieuwe golf van virusbesmettingen komt, het leven weer normaler maken.

We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. We gaan weer samen vieren, maar voorlopig met beperkingen. En dat zal ons een ongemakkelijk gevoel geven, want een vieringmetalleen mensen die gereserveerd hebben,is eigenlijk niet wat we willen. PinksterenKom, Schepper Geest, daal tot ons neer,houd Gij bij ons uw intocht, Heer;vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid.

Met Pinksteren zingen we het Veni,Creator Spiritus Kom, Schepper Geest.


Lees verder

Reserveren voor een viering

Vanaf het weekend 6/7 juni voor Halsteren, Lepelstraat en Tholen en vanaf 14 juni voor Oud-Vossemeer zijn er weer vieringen mogelijk in de kerken van onze parochie.

Voor deze vieringen geldt het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’ zoals vastgesteld door de bisschoppen en 'Meestgestelde vragen met antwoorden bij het protocol', die daarna is gepubliceerd.

Om een viering bij te wonen, moet u een plaats reserveren.
Binnen onze parochie hebben we gekozen voor een reserveringssysteem via de website. Een stappenplan voor reservering vindt u hier.

Komt u er niet uit, dan is er hulp vanuit de diverse parochiekernen.Pastoraal woord: tijdens Corona

Tijdens de Coronatijd is regelmatig een pastoraal woord verschenen. Ze inspireerden ons tot geloof in deze moeilijke tijd, gaven ons hoop en zetten ons aan het denken..

Om de diverse pastorale woorden terug te lezen, hebben we ze gebundeld. U kunt ze hier vinden.

Zeker de moeite waard om terug te lezen! 
onderrand
Powered by AcyMailing