Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.

Voor de laatste gegevens rondom Geloven tijdens Corona, lees het document van de bisschoppen.

Het laatste 'Christoffelbericht' kunt u hier downloaden.

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. Deze gaat onder andere over Pasen en alle vieringen in onze parochie. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen ook een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief.

 

Het bisdom Breda heeft medegedeeld dat voorlopig niet kan worden voorzien in de vacature, die is ontstaan door het vertrek van pastor Sebastian.

Helaas is ondanks verwoede pogingen nog niemand bereid gevonden om zitting te nemen in het parochiebestuur als opvolger van Jacques Schul, wiens termijn van 2 x 4 jaar is verstreken.
Bij deze een oproep aan alle parochianen om te kijken of iemand bereid is om in deze vacature te voorzien.

Jacques Schul is bereid om totdat een nieuwe opvolger voor hem gevonden is het parochiebestuur indien nodig nog enigszins te ondersteunen.
Inmiddels is bij besluit van de bisschop van Breda van 15 juni 2022 benoemd tot vice-voorzitter van het parochiebestuur de heer Paul Jas, Boshoeveweg 1 te 4698 PK Oud-Vossemeer, T: 06-51440493, , tot het reeds vastgestelde einde van zijn lopende bestuurstermijn op 1 juni 2023.

Met als thema Vrijheid in verbondenheid vindt op woensdag 4 mei om 19.00 uur een oecumenische Herdenkingsdienst plaats in de H. Quirinuskerk.

Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Halsteren en de parochianen van de parochiekern H. Quirinus worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Voorgangers zijn ds. Hans de Bie en pastoraal werkster Lenie Robijn. De Marinuscantorij en de SinteKrijnsCantorij zorgen voor de muzikale omlijsting. Na afloop vindt de stille tocht plaats naar het oorlogsmonument bij de Martinuskerk voor de kranslegging.

Beste medeparochianen en collega’s,

 

pastorSebastianNa overleg met pastor Sebastian en vicaris Paul Verbeek hebben we besloten om de viering waarin we afscheid nemen van pastor Sebastian als pastor in onze beide parochies te verplaatsen naar een zaterdagavond, omdat de zondagen al zo gevuld zijn met verplichtingen.

We zijn nu uitgekomen op zaterdag 14 mei om 19.00 u in de H Quirinuskerk te Halsteren. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastor Sebastian.

De zaterdagavondvieringen in de kerken van onze beide parochies vervallen op 14 mei evenals de zondagsviering op 15 mei in Halsteren. De andere zondagsvieringen op 15 mei in beide parochies gaan wel door.

We hopen op een mooie viering met de aanwezigheid van veel parochianen.

 

Met vriendelijke groet,

 

pastoor Hans de Kort


Ook dit jaar is in de Meimaand
de H. Quirinuskerk op zondagmiddag 1, 8, 15, 22, 29 mei geopend
van 13.30 – 15.00 uur.

We kunnen dan bij Maria bidden, een kaarsje branden, een bloemetje brengen.
Of zo maar even in stilte bij haar zijn.
Welkom!

mariamaand

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer