Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.

Voor de laatste gegevens rondom Geloven tijdens Corona, lees het artikel op deze website.

Het laatste 'Christoffelbericht' kunt u hier downloaden.

Daarnaast verschijnen in Halsteren en Lepelstraat wekelijks de huis-aan-huisbladen ‘De Halsterse Krant’ en “De Bergen op Zoomse Bode’. In Tholen en Oud-Vossemeer zijn dat ‘De Eendrachtbode’ en de “Thoolse Bode’.
Ook hierin wordt belangrijke informatie over de parochiekernen opgenomen.
Algemene tijden van vieringen vindt u op de contactpagina van deze website. Vrijwel maandelijks wordt er een familieviering gehouden binnen onze parochie. Tijd en plaats kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van vlak na Pinksteren is hier te vinden. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen ook een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Digitale nieuwsbrief. De versie van juni met informatie over inschrijven voor vieringen bij de Coronaversoepeling vind u hier.

 

Ten aanzien van Corona zijn er berichten van de RK Kerk Nederland en onze bisschop Liesen uitgekomen. Bovendien heeft de burgemeester van Bergen op Zoom, mede gezien het grote aantal besmettingen in Bergen op Zoom en omgeving, een oproep gedaan aan alle kerken en moskeeën in zijn gemeente om het aantal mensen per viering te beperken.
In overleg met vicaris Verbeek (tevens pastoor van Bergen op Zoom) is het volgende besloten:

Bij vieringen worden de volgende maatregelen genomen:

 • Er zullen maximaal 30 kerkgangers in de vieringen aanwezig mogen zijn;
 • Binnen het mogelijke wordt nu al gestart met een berichtgeving naar de parochianen (onder andere via een extra nieuwsbrief en via de website van onze parochies (bij deze).
  • Ook BN de -Stem zal naar alle waarschijnlijkheid hierover berichten.
 • Mochten er in het weekend van komend weekend toch meer dan 30 mensen aan de deur van de kerk staan, dan zullen deze niet worden teruggestuurd. De burgmeester heeft begrip hiervoor.
 • De mensen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.
  • Die richtlijnen houden in dat mensen geadviseerd wordt deze mondkapjes te dragen.
  • De mondkapjes hoeven niet gedragen te worden als je op een plaats zit (zoals in een restaurant)
  • De mondkapjes moeten WEL worden gedragen als je naar je bank gaat in de kerk en als je te Communie gaat.
 • Er is geen koorzang en samenzang. Dit was al een feit in onze kerken.
  • Een organist en één tot drie cantores blijft mogelijk.
 • Waar er in het afgelopen jaar veel overledenen zijn geweest in een geloofsgemeenschap, zal met Allerzielen een aparte viering worden gehouden op 2 november en niet in het weekend ervoor.

 Voor de Christoffelparochie betekent dit dat het reserveringssysteem via de website per direct weer in werking treedt.

Pastoor Hans de Kort geeft namens de pastores aan dat het triest is dat deze maatregelen weer nodig zijn, niet alleen voor de kerken maar ook voor de hele samenleving.
"Toch hoop ik dat we de maatregelen ook kunnen begrijpen en eraan mee willen werken. Alvast dank hiervoor.
Met de hulp van elkaar en van God hopen we de tijd die volgt door te komen. We bidden dat de maatregelen een goede uitwerking mogen hebben op de gezondheid van allen.
Met hartelijke groet, mede namens pastor Sebastian, pastoraal werkster Lenie, pater Bertus

pastoor Hans de Kort"

 

Maandag 2 november worden in de Eucharistieviering van 19.00 uur in de H. Quirinuskerk, de overledenen vanaf Allerzielen 2019 speciaal herdacht.
Voor hen wordt tijdens de viering een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kan worden meegenomen.
Ook wordt een gedachtenisplaatje uitgereikt.
Reserveren voor een plaats kan hier.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Omwille van de veiligheid zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.
 

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
 

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19, in Nederland en wereldwijd. Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

Breda, 9 oktober 2020

 

Beste vrienden in de Heer,

 

Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de rk-kerk steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid waarin we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies vertaald naar een nieuwe maatregel die vanavond breed gepubliceerd wordt en die ik u hierbij doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk te komen.

 

Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer die ons oproept een extra mijl te gaan als dat gevraagd wordt. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

 

met vriendelijke groet
Mgr. Jan Liesen
Bisschop van Breda

Kerken weer open
Onze kerken zijn weer open.
Voordat u een viering kunt bijwonen, moet u zich inschrijven via de website. Hier vindt u ook uitgebreide instructies hoe u kunt reserveren en waar u eventueel hulp kunt vinden..

Zie hier voor de protocollen gepubliceerd door bisschoppen met meer details over hoe de vieringen gaan plaatsvinden. Er zijn ook antwoorden op vragen gepubliceerd, dus u hier vindt.
Belangrijkste onderdelen van de protocollen:

 • parochianen die niet uit een huishouden komen, houden 1,5 m afstand van elkaar
 • er wordt niet gezongen tijdens de vieringen door de parochianen
 • looproutes door de kerk
 • desinfectie van de handen bij binnenkomst
 • mondkapje bij binnenkomst en verplaatsingen binnen de kerk (bijvoorbeeld tijdens het te communie gaan)
 • bij de communie-uitreiking wordt een hoest-scherm gebruikt
 • de communie wordt alleen uitgereikt op de hand
 • wijwaterbakjes blijven leeg
 • collectemandjes worden niet doorgegeven maar er staat een collectemandje bij de uitgang van de kerk.

Wekelijkse eucharistieviering van ons pastorale team vanuit de Gummarus
Elke week wordt door ons pastorale team vanuit de Gummarus in Steenbergen op zaterdagavond om 17.00 uur de eucharistieviering (in besloten kring) gehouden. Deze eucharistieviering kunt live worden beluisterd via Slos Radio. Het radiokanaal van Slos is te vinden via de ether (107.4 FM), via internet (https://www.slos.nl/). Na 1 juli worden deze vieringen alleen per radio uitgezonden (dus zonder beeld).

Misintenties voor de wekelijkse eucharistieviering vanuit de Grummarus
Voor alle eucharistievieringen kunnen misintenties worden opgegeven via de secretariaten van onze geloofskernen. Het huidige tarief voor een intentie kan hier worden gevonden.
Let op: het parochiesecretariaat is in de periode van de coronacrisis alleen telefonisch te bereiken op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt uw misintentie ook in de brievenbus van het parochie-centrum doen of opgeven via de website www.sint-christoffel.nl

ReliVisie en Zuid WestTV
Via ZuidWest TV wordt tijdens de Coronacrisis wekelijks het programma ReliVisie verzorgd voor onder andere de gemeenten Bergen op Zoom. Pastor Fredi Hagedoorn en dominee Willem Vermeulen geven informatie over actuele ontwikkelingen in de kerk, de parochie en de gemeenten. En er worden kaarsjes aangestoken voor de intenties, die zijn aangemeld via . De opnames vinden plaats in de verschillende kerken uit het verzorgingsgebied van Zuidwesttv. De uitzendingen (vrijdags met herhalingen in het weekend) zijn te volgen via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40) of via internet, waar ook oude uitzendingen kunnen worden teruggekeken.
Voor Pasen zijn via ZuidWest TV overigens vanuit de OLV Lourdeskerk in Bergen op Zoom de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake te volgen, alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur.

Dagelijkse vieringen
KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart wekelijks van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden. https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/#more-9427
De wekelijkse eucharistieviering op zondag is hier te vinden: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering.

RK Kerk.nl is hier te vinden.

logoNieuwsbrief bisdom en vicariaten
Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief van het bisdom kan via Digitale nieuwsbrief.

Collectegeld
Doordat er geen mandjes mogen worden doorgegeven tijdens de corona-crisis, kunt u de collectemandjes vinden bij de uitgang van de kerk. De collecte is bedoeld voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorale zorg binnen de parochie. Om in deze tijd het kerkgebouw en de pastorale zorg overeind te houden is dit geld hard nodig. U kunt uw collectegeld natuurlijk overmaken naar de rekening van uw parochiekern.

Hoe vind je God Online
Er is een nieuw katholieke platform http://www.HoevindjeGod-online.nl
Het platform is bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Het biedt verschillende cursussen en elke deelnemer krijgt een persoonlijke e-coach.

Headerkerk

De stookmaanden komen eraan. De Quirinuskerk heeft convectieverwarming: warme lucht wordt in de kerk geblazen. Voor het tegengaan van corona-besmetting is ventilatie prima, maar convectie is minder gewenst. De verwarming zuigt lucht uit de kerk aan, verwarmt die en blaast hem terug de kerk in.

In overleg met een verwarmingsinstallatiebedrijf wordt daarom ruim voor de vieringen de kerk verwarmd, maar zodra de eerste kerkganger in de kerk komt, wordt dit systeem uitgezet.
Na de viering zal het kerkgebouw door middel van luiken en deuren goed geventileerd worden.

De invalideningang blijft overigens gedurende de gehele coronaperiode dicht: mensen komen via de hoofdingang naar binnen en volgen de aangegeven looprichtingen in de kerk..

Het kan zijn dat door deze maatregelen de kerk wellicht wat minder comfortabel is dan een ieder gewend was. We hopen dat we hierdoor wel de veiligheid van de mensen kunnen blijven garanderen.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer