Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Sint Christoffel Berichten
Voor een goede communicatie wordt in alle parochiekernen het Sint Christoffel Bericht uitgebracht. Dit mededelingenblaadje bevat allerlei informatie zoals de lezingen, aanvangstijden van vieringen, intenties en voor parochianen belangrijke actuele mededelingen over de eigen parochiekern. Elke week is het in Halsteren op de tafels achter in de kerk te vinden. In Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen verschijnt het om de twee weken.
Het Sint Christoffel Bericht kunt u hier downloaden:

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief is hier te vinden. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief

Allerheiligen en Allezielen
In onze Sint Christoffelparochie vieren we het feest van Allerheiligen op 1 november met een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk te Halsterenom 19.00 uur
Voorganger is pastor Sebastian Chazhoor.
Thema: ’Leren’

De Allerzielenviering op 2 november vindt in de eigen parochiekernen plaats, in alle kernen op 2 november om 19 uur behalve in Oud-Vossemeer, waar de zondagviering in het teken staat van Allerzielen..
In Halsteren gedenken wij tijdens de speciale Eucharistieviering van 19.00 uur onze dierbare overledenen, en in het bijzonder hen van wie wij sinds Allerzielen 2017 afscheid moesten nemen.
Thema: ’Voor wie steek jij een kaarsje aan?’.
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar wordt tijdens de viering een kaars ontstoken, die de nabestaanden als herinnering mee kunnen nemen.
Bovendien wordt een gedachtenisprentje uitgereikt waarop hun namen vermeld staan.

 

3 november Familieviering in Lepelstraat
Op zaterdag 3 november wordt om 19.00 uur
een Familieviering gehouden in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraatvoor alle communicanten uit de parochiekernen Halsteren, Lepelstraat, Tholen en Oud-Vossemeer. Maar natuurlijk zijn ook alle andere kinderen uit de Sint Christoffelparochie hierbij van harte welkom! Het thema is Sint Hubertus.

 

Uitnodiging gebedskring roepingen 4 november
In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst met aansluitend de roepingenvesper op zondag 4 november 2018 in de kathedraal, St. Janstraat te Breda. Het programma zal in het teken staan van het thema van dit jaar van Willibrordzondag: Samen wandelen, bidden en werken
.
Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:
15.00 uur: Binnenkomst met koffie / thee.
15.30 uur: Inleiding door vicaris Wiel Wiertz
16.15 uur: Ontmoeting met koffie en thee
16.30 uur: Vespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.
Ik wil u vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom Breda, en om zegen over de opleiding van priesters en diakens en het Antoniushuis. En laten we dat ook gezamenlijk doen, op zondag 4 november.
Met vriendelijke groeten,
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

 

Bisschop Gerard de Korte (bisdom Den Bosch) houdt korte lezing met als thema "de toekomst van de kerk, de kerk van de toekomst"
Deze lezing, waarvoor wij uw aandacht vragen, vindt plaats op dinsdag 6 november in de Martinuskerk aan de Dorpsstraat 20 te Halsteren. De aanvang is om 19.30 uur.
In zijn lezing blikt bisschop De Korte allereerst terug op het recente verleden. Vervolgens schetst hij de situatie van de Kerk (met name RKK en PKN) in het huidige Nederland. Ook staat hij stil bij de actuele uitdagingen.
Bisschop De Korte pleit voor een uitnodigende en gastvrije Kerk die zowel missionair-diaconaal als missionair-evangeliserend de vleugels uitslaat. Na
de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De werkgroep Vorming en Toerusting, die de lezing organiseert, nodigt in het bijzonder -en van harte! -ook leden van de Sint Christoffelparochie uit voor deze avond.
De toegang is gratis. Evenals het kopje koffie of thee dat u bij binnenkomst (vanaf 19.15 uur) wordt aangeboden. Bij de uitgang kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven ter bestrijding van de onkosten.
Na afloop van de avond is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is dan ook tegen vergoeding wijn en frisdrank verkrijgbaar.

 

Vormsel 2018

Tijdens een feestelijke vormselviering zijn de vormelingen van onze parochie op vrijdag 2 februari j.l. in de Heilige Antonius van Padua kerk te Lepelstraat  gevormd door oud-deken De Rooij.

Op zondag 14 oktober a.s. werd in onze kerk weer een oecumenische viering gehouden.
Samen met de leden van de Martinuskerk, voorgangers van beide geloofsgemeenschappen
en m.m.v. de Quirinus- en Martinuscantorij.
Thema van de viering: Waar zit jij aan vast????
Aanvangstijd 9.30 uur.
Na de sfeervolle en goed bezochte viering was er gelegenheid om nog even samen iets te drinken en wat na te praten in de ontmoetingsruimte.
De Martinuskerk was die morgen gesloten.

Op 5 oktober 2018 ontving de bisschop van het bisdom Breda het eerste beeldje van de heilige zuster Marie-Adolphine.

Zuster Marie-Adolphine (1866-1900) is afkomstig uit Ossendrecht en de enige heilige van het Bisdom Breda. In 2000 verklaarde paus Johannes Paulus II haar en haar medezusters heilig. Zij stierven in China de marteldood.
Het is een officieel beeldje, dat is gemaakt door kunstenares Ellen Tolboom, en dat bij aanschaf vergezeld gaat van een genummerd certificaat. Pastoor-vicaris Paul Verbeek nam het initiatief voor het beeldje. “Het is belangrijk dat de heilige van ons bisdom een beeldje heeft dat mensen een plaats in hun huis kunnen geven,” legt hij uit.
Het beeldje kost €60 en is te koop in de winkel van
het bisdom in Breda, in de winkel van de
basiliek van Oudenbosch en bij de pastorie van de LieveVrouweparochie te Bergen op Zoom, Burg. Stulemeijerlaan 8.
Meer info: https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/bisschop-ontvangt-eerste-exemplaar-nieuw-heiligenbeeldje-zuster-marie-adolphine/

Op zondag 24 september begint voor de Sint Christoffelparochie weer het nieuwe werkjaar met een parochieviering in de H. Quirinuskerk. Aanvang 11.00 uur. Het pastoraal team zal hierin voorgaan en misdienaars en lectoren uit de verschillende kernen zullen assisteren. Na de viering is er een samenzijn met koffie / thee in de ontmoetingsruimte. Iedereen is hierbij van harte welkom. De andere kerken van de parochie zijn die morgen gesloten.

De Bisdombedevaart wordt inhoudelijk voorbereid met lezingen en geloofsverdieping over de Benedictijnse spiritualiteit door het Sint Franciscus-centrum, centrum voor vorming en diaconie van het bisdom. Ook interessant voor degenen die niet aan de bedevaart deelnemen. In november staan onder andere op het programma:

Basiscursus Gregoriaanse zang
Op maandag 12 en maandag 26 november
van 19.30 – 21.30 uur in de Johanneszaal van PDOB Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven. De
leiding is in handen van Jan Schuurmans.

Het leven van Benedictus
Op zaterdag 17 november van 13.45–17.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwe abdij, Zandheuvel 90 te Oosterhout. De abdis van de abdij, zuster Martha Verstraeten, vertelt over het leven van Benedictus. Zij zal dit doen aan de hand van gouaches (een met dekkende waterverf
gemaakt schilderij) van Christine van der Meer de Walcheren.
 
Inschrijven:
Kijk voor actuele informatie en inschrijven op de website:
www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart

 picknickBij de H. Antonius van Paduakerk wordt een Antoniusviering gehouden speciaal gericht op kinderen. De viering is op 16 juni om 19.00 uur. Voorafgaand aan de viering wordt een picknick georganiseerd. Bovendien is er een kleurwedstrijd. Voor de picknick moet je je opgeven.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer