Op deze pagina kun je een antwoord vinden op een aantal vragen. Door op de vragen met het ▸-teken te klikken zie je het antwoord.

 

Het woord “Sacrament” komt uit het Latijn en het betekent: geloofsgeheim. Het gaat eigenlijk om dingen, die Jezus voordeed en ze helpen ons op onze weg door het leven.
Nu, dat klinkt wel wat vaag. We moeten dat even verder uitleggen.

Ons hele leven maken we dingen mee en moeten we keuzes maken. Jezus heeft in zijn leven mensen geleerd om het goede te kiezen. En Hij heeft mensen geholpen die het moeilijk hadden. Wat Jezus ons heeft voorgedaan, helpt ons nog steeds.
Bij speciale momenten vieren we in de kerk wat Jezus ons heeft voorgedaan en gegeven. Dit zijn de Sacramenten.
Er zijn zeven Sacramenten, die we zullen uitleggen.
Overigens kun je in de kerk in Halsteren ook de zeven Sacramenten vinden in de gebrandschilderde ramen achter het altaar.
Kijk maar naar de plaatjes bij de uitleg van de Sacramenten.
Jezus is zelf gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper en Hij gaf de opdracht dat ook al zijn leerlingen gedoopt werden.
Door de Doop word je opgenomen in de Kerk. Vaak laten ouders hun kinderen dopen als ze nog baby zijn. Maar je kunt ook vragen om gedoopt te worden als je ouder bent. Je wordt maar één keer in je leven gedoopt. Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over je hoofd gegoten. Daarna word je gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd. Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

doop
Eucharistie komt uit het Grieks en betekent 'dankbaarheid'.
Jezus vierde met zijn leerlingen de Eucharistie op de avond voor zijn lijden en sterven (het Laatste Avondmaal). Hij brak het brood en deelde het met zijn leerlingen. Daarna deelde Hij ook de wijn met hen. Hij vroeg om dit te blijven doen om aan aan Hem te denken.

Tijdens een Eucharistieviering doen we wat Jezus ons gevraagd heeft. We danken voor al het goede dat we krijgen en we bidden om kracht voor onszelf en voor mensen die dat nodig hebben. De eerste keer dat je deelneemt aan de Eucharistie is heel speciaal. We noemen dat je eerste Heilige Communie. Daarna kun je tijdens iedere Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen.

communie
Na Pasen zond Jezus de kracht van de Heilige Geest over zijn leerlingen (Pinksteren). Door de Heilige Geest durfden ze de straat op om over Jezus te vertellen.

Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen. Bovendien vraag je of de H. Geest je mag helpen op je weg door het leven. De bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens de Doop. Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook maar één keer wordt gedoopt.
vormsel
Het eerste wonder van Jezus was tijdens de bruiloft van Kana. Hij was samen met zijn moeder op de bruiloft aanwezig toen de wijn op was. Jezus veranderde het water in de wijn. Kijk maar op de afbeelding van het glas in loodraam hieronder.

Tijdens het huwelijk laten de bruid en de bruidegom zien aan God en de hele gemeenschap dat ze bij elkaar horen. De pastor is getuige van het huwelijk namens de kerk. Er zijn daarnaast nog zeker twee andere getuigen aanwezig. Bruid en bruidegom nemen elkaar als echtgenoten. Ze beloven voor elkaar te zorgen, wat er ook in hun leven zal gebeuren. Tijdens de huwelijksviering worden vaak ringen uitgewisseld, teken van liefde en trouw. Het bruidspaar wordt door de pastor gezegend en ze vragen dat God hun liefde voor elkaar sterk en trouw maakt.
huwelijk
Jezus koos zelf twaalf apostelen uit om Hem te helpen om de Blijde Boodschap te verkondigen. Later toen de Kerk groter werd waren er mensen nodig om leiding te geven. Dit waren de eerste priesters. Als je priester wilt worden, krijg je de Priesterwijding van de bisschop. Je belooft dan je leven aan Jezus en aan zijn Kerk te wijden. Je krijgt daarbij van de bisschop de opdracht om te vertellen van Jezus, voor te gaan in de vieringen en de parochie te leiden.
Dit Sacrament ontvang je slechts eenmaal in je leven.

priester
Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde veel mensen hun fouten vergeven in Naam van God. Hij heeft zijn apostelen opdracht gegeven om dat ook te doen. We noemen dit het Sacrament van Boete en Verzoening, kortweg de Biecht.

Bij de Biecht vertel je een priester wat je allemaal hebt fout gedaan. Als je om vergeving vraagt, zegent de priester je en worden je zonden vergeven. Dit gesprek is geheim: niemand anders dan de priester mag jouw Biecht aanhoren en hij mag niemand hierover iets vertellen.
Je kunt altijd biechten als je dat wilt.

biecht
Jezus heeft aan zieke mensen de handen opgelegd en hen kracht gegeven. Hij gaf zijn apostelen opdracht zieken te genezen in zijn Naam.

Als iemand erg ziek is of heel oud, kan die de Ziekenzalving ontvangen. Dit Sacrament steunt mensen tijdens hun ziekte, ouderdom en het afscheid van het leven. Als het nodig is kan de Ziekenzalving vaker worden gegeven.

oliesel
Het eerste Sacrament dat je ontvangt is de doop. Meestal kiezen je ouders daarvoor omdat je te jong bent. Voor de andere Sacramenten kies je eigenlijk zelf, omdat je gelooft in Jezus en bij Hem wil horen.
Alle Sacramenten kunnen gevierd worden in de parochiekern-kerk.

  • Eén keer per maand worden er kinderen gedoopt.
  • Regelmatig wordt de Eucharistie gevierd en wekelijks kun je ter Communie gaan.
  • Het Vormsel wordt één keer per jaar voor de hele regio gevierd, afwisselend in de kerk van Lepelstraat en Halsteren.
  • De viering van het Huwelijk gebeurt in de kerk op de dag die het bruidspaar heeft uitgekozen.
  • Een Priesterwijding gebeurt bijna nooit in onze kerk. De laatste Priesterwijding hier was in 1991.
  • De Biecht kan thuis of in de kerk ontvangen worden. Vroeger gebruikte men daarvoor de biechtstoel. In een aantal kerken van onze parochie hebben we ze nog staan, zoals de twee in de Quirinuskerk.
  • De Ziekenzalving gebeurt bijna altijd bij de mensen thuis of in het ziekenhuis.

eucharistie