Wie-Wat

PCI Sint Christoffelparochie:  Wie we zijn en wat we doen

Caritas logo
De PCI (= Parochiële Caritas Instelling) van de Sint Christoffelparochie probeert mensen in onze directe omgeving én wereldwijd, te helpen.
Dit doet zij door financiële hulp en andersoortige hulp te bieden. Deze hulp kan voor één enkel individu in onze omgeving, binnen of buiten de parochie, zijn, of voor een groep mensen.
Financiële hulp kan voor een stichting of organisatie in de buurt, landelijk of wereldwijd zijn.
De PCI Sint Christoffelparochie stelt zich graag aan u voor.

 

De PCI kan dit niet alleen, helpt u de PCI helpen?

Dat kan:

 • door ons attent te maken op medemensen in nood, deze oproep geldt voor iedereen, professionals in zorg en onderwijs, buurtwerk, maar ook vrienden en kennissen;
 • door zelf hulp te vragen;
 • bent u beschikbaar voor ondersteuning of hulp aan uw medemens? Meld u aan!
 • door uw bijdrage over te maken op Raborekening NL 90 RABO 0118 8916 26 t.n.v. Caritas Instelling Sint Christoffel (PCI Sint Christoffel is een Algemeen Nut Beogende Instelling; ANBI)

Basis van denken en handelen
“De Caritas, verankerd in de liefde tot God, is op de eerste plaats een opdracht aan iedere individuele gelovige, maar ook aan de gezamenlijke kerkelijke gemeenschap en de particuliere Kerk tot aan de universele Kerk toe.” (Paus Benedictus XVI in ‘Deus Caritas est’).
Het woord ‘caritas’ betekent liefde, naastenliefde. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) probeert, naar het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en solidariteit ten dienste van mensen in nood.
Vanwege het besef dat veel lijden en nood mede het gevolg is van menselijk onrecht, is voor onze PCI naast ‘zorg, barmhartigheid en liefdadigheid’ ook ‘gerechtigheid’ basis van denken en handelen voor een werkelijk solidaire samenleving.
Bij een hulpvraag voor de PCI hoeft het niet louter te gaan om concrete hulp. Het gaat om meer. Caritas staat voor echt menselijke betrokkenheid. Hulp van mens tot mens. Hulp gericht op terreinen waar het mens-zijn bedreigd wordt door ziekte, armoede, sociale, psychische of lichamelijke handicap of ouderdom.

Missie-Visie

Missie
In navolging van Jezus probeert de Parochiële Caritas Instelling in oprechte solidariteit de kwetsbare medemens in onze omgeving maar ook in humanitaire crisissituaties wereldwijd te helpen.
Onze maatschappelijke omgeving verandert snel, wordt complexer en in toenemende mate gekenmerkt door economische rationaliteit, door technologische evolutie en door processen van individualisering en globalisering.
Ook in onze eigen omgeving lijkt bij hulpverlening de professionaliteit strijdig te zijn met betrokkenheid en naastenliefde.
In die samenleving waarvan ook de eigen parochiegemeenschap deel uit maakt, probeert de PCI oprecht solidair te zijn met de kwetsbare, noodlijdende medemens.

Visie
De PCI wil laagdrempelig benaderbaar zijn voor zowel de hulpvrager zelf als ook voor vrijwilligers uit de eigen geloofsgemeenschap.
Met name door haar plaats in maatschappelijke samenwerkingsverbanden, zoals de voedselbank, gemeentelijke organisaties, schuldhulpmaatje en Sant’ Egidio staat de PCI open voor veel verschillende hulpvragen.
Bij dit alles streeft de PCI naar meer herkenbaarheid binnen de lokale leefgemeenschap waarvan ook de eigen parochiegemeenschap deel uitmaakt.

Aanpak

Aanpak

 • Het primaire doel van de PCI is de liefdadigheid. In beginsel vanuit de christenplicht, naar vermogen, bij te dragen aan de armlastigen van de kerkgemeenschap. De PCI beschikt voor het uitvoeren van deze charitatieve taak over een in de parochie afgezonderd fonds en een bestuur dat rapporteert aan het Bisdom.
 • Het secundaire doel is de Diaconie. Dit betreft de ondersteuning van diaconale vrijwilligers-werkzaamheden aan parochianen. Voorbeelden hierbij zijn het organiseren van bijeenkomsten voor mensen die eenzaam zijn, organisatie van een kleding-ruilbeurs, bijdragen aan attenties in het kader van “lief en leed”.

 

De inkomsten van de PCI bestaan uit de maandelijkse caritas collectes in de diverse kerken, het rendement op financiële middelen en eventuele donaties.

De PCI zal ik haar benadering veelal trachten een brug te slaan of verbinding te leggen met samenwerkingspartners, professionals of vrijwilligers, om de juiste ondersteuning te kunnen bieden die duurzaam is.

 • In sommige gevallen kan financiële ondersteuning worden geboden, voor zover de beperkte middelen dat toestaan. Dit kan bijvoorbeeld ook een bijdrage zijn aan een schoolreisje of uitstapje van de kinderen.
 • Ook kan hulp in natura worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel, goederen of dienstverlening waaronder ook een helpende hand of een luisterend oor.
 • Door middel van hulp in de vorm van advies kunnen mensen soms op het juiste spoor worden gezet van professionele hulp, gemeentelijke hulp, subsidies, enz.
 • Individuele hulpvragen, direct of via andere vrijwilligers of hulpverleners aangedragen, worden zo snel mogelijk en met grote zorgvuldigheid behandeld.
 • Om mensen die echt hulp nodig hebben bij het beheer van hun financiën, is in samenwerking met de gemeente de mogelijkheid geschapen om hem of haar in contact te brengen met een ‘schuldhulpmaatje’. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die door professionele schuldhulpverleners worden opgeleid. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond.

 

Financiën

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gerapporteerd aan het Bisdom. Ter illustratie van de financiële gang van zaken benoemen we hierbij enkele kentallen uit het jaarverslag van 2020:

 • Kosten beheer : 270 Euro
 • Bijdrage aan plaatselijke samenleving, zieken en ouderen: 1300 Euro
 • Bijdrage aan maatschappelijke instellingen: 377 Euro
 • Kerkelijke noden in Nederland: 189 Euro
 • Bijdrage aan internationale projecten: 2364 Euro
 • Afdracht Diakonaal Onderst. Werk (Bisdom) : 1543 Euro

 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

 • De financiële hulp kan nodig zijn in woonsituaties, bij opgroeiende kinderen, voor huisraad, bij achterstallige rekeningen, in situaties rondom gezondheid, scholing, enzovoort.
 • De gemeenten bieden hulp op al deze gebieden en meer, soms lukt dat echter niet en kan er een beroep gedaan worden op de PCI Sint Christoffel
 • De PCI Sint Christoffel kunt u bereiken via het secretariaat van de Sint Christoffel parochie:
  • Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren
  • (bereikbaar donderdags van 09:00 – 12:00 uur)
  • (0164) 68 23 10

Bestuur

Bestuur
Het bestuur van het PCI Sint Christoffel is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse parochiekernen en het pastoraal team en bestaat uit:

voorzitter  Rob Duijm Tholen 
 secretaris  Astrid van Ruijven Tholen
 penningmeester   Rob van den Bogart Halsteren
lid  Kees Blom Lepelstraat
lid  Jan van Dijk Oud Vossemeer
lid  Harold Jongeneelen Oud Vossemeer
lid  Carla Luijks Lepelstraat
lid André Romijn Halsteren